مادر سپید

مادر یک روشندل

سال نو مبارک

اسفند۲۸

sib%20mahi.JPG
سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام
سال خرم فال نیکو وافر حال خوش
اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام