مادر سپید

مادر یک روشندل

هراس اون+تخاباتی

بهمن۲۵

یه روزی روزگاری ، یادش به خیر هیجان و نشاط سیاسی چهار سال پیش ، این نشاط تبدیل شده به هراس و استرس !
خیلی خسته ام .. دلم میخواد آرزو کنم زودتر این ۴-۵ ماه کثیف قبل از انتخابات بگذره .. اما میترسم حال فعلی بهتر از اون زمان باشه !

چه حرصی هم میزنن ! غیرقانونی تریبون مملکتو دست گرفتن زنده باد مرده باد میکنند ! چهارفصل حرومتون !!
مال ملت خورهای بی دین و بی مسئولیت !

امکان ارسال نظر وجود ندارد